Soumyadev Sarkar, Somnath Chakravorty, Avishek Mukherjee, Debanjana Bhattacharya, Semantee Bhattacharya, Ratan Gachhu. De novo RNA-Seq based transcriptome analysis of Papiliotrema laurentii strain RY1 under nitrogen starvation. Gene (2017).