Hasnahana Chetia, Debajyoti Kabiraj, Deepika Singh, Ponnala Vimal Mosahari, Suradip Das, Pragya Sharma, Kartik Neog, Swagata Sharma, P. Jayaprakash, Utpal Bora. De novo transcriptome of the muga silkworm, Antheraea assamensis (Helfer). Gene Journal (2017).